Zebco Team KVD 100 RH Baitcast Reel 6.6:1
kybun Matte 
TAKAMIYA (Takamiya) Reel REALMETHOD GigaSolt HG Left Handle
kybun Laufband